DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Rezervační podmínky

Jakékoliv zvířátko si můžete i zarezervovat.

Upozornění:

Vzhledem k tomu, že jsme se opět přesvědčili, že není dobré někomu něco rezervovat bez zálohy,

budou i v letošním roce platit pravidla závazná pro obě strany.

 

 

Kopírování rezervačních podmínek a jejich částí bez písemného souhlasu

subjektu David Lempart je zakázáno a vztahují se na ně právní předpisy platné v ČR.

 

Pro všechny poctivé zájemce, kteří to s chovem myslí vážně:

 

REZERVAČNÍ PODMÍNKY

platné od 10.7.2017

Copyrighted: David Lempart - Lukadašima reptiles

 1. Úvodní ustanovení
 1. David Lempart, IČ: 05883261, místem podnikání 73701, Český Těšín, se pro účely těchto rezervačních podmínek dále označuje jen jako „dodavatel“.
 2. Zákazník mající zájem o dodání v rezervaci specifikovaného živočicha (zvířete), je pro účely těchto obchodních podmínek označována jako odběratel. Zvíře je podrobně specifikováno v rezervaci, respektive objednávce.
 3. Dodavatel ohledně zvířete prohlašuje, že toto je zdravé, v dobré kondici, bez viditelných vad. Dodavatel neodpovídá za onemocnění, poškození a vady zvířete, které mají původ mimo chov dodavatele. Dodavatel dále prohlašuje, že zvíře bylo odchované v zajetí v Evropské unii a je potomkem dospělých jedinců legálně získaných.
 4. Odběratel prohlašuje, že před uzavřením rezervační smlouvy, respektive podáním objednávky na zvíře, se seznámil s podmínkami nezbytnými pro chov vybraného zvířete, základním návodem pro jeho chov, apod.
 5. Tyto rezervační podmínky se obdobně vztahují i na vlastní kupní smlouvu o prodeji a koupii dotčeného zvířete.

Copyrighted: David Lempart - Lukadašima reptiles

 1. Rezervace
 1. Smluvní strany se dohodly na závazku dodavatele rezervovat (tedy nenabízet třetím osobám) zvíře uvedené v objednávce (rezervaci) po dobu uvedenou v této objednávce, za což se odběratel zavázal uhradit dodavateli rezervační poplatek ve sjednané výši. V případě realizace kupní smlouvy v dohodnutém termínu, se tento poplatek zcela započítává na úhradu kupní ceny.
 2. Rezervační poplatek se odvíjí od délky rezervační doby, kdy se jedná o poměrnou část kupní ceny:

a) Při rezervaci do 5 dnů činí rezervační poplatek 0,-Kč

b) Při rezervaci v délce 5-21 dnů činí rezervační poplatek 50% z kupní ceny.

c) Při rezervaci v délce více jak 21 dnů činí rezervační poplatek 100% z kupní ceny.

 1. Dodavatel má právo opakovanou (tedy druhou a každou další) rezervaci nekaceptovat, respektive tuto zrušit, a to svým přípisem, a to v době do uzavření rezervace. Dodavatel je oprávněn takto postupovat zejména v případě, že odběratel opakovanou rezervací obchází povinnost k úhradě rezervačního poplatku.
 2. Rezervační poplatek je splatný do 3 dnů od potvrzení přijetí rezervace. K uzavření rezervační smlouvy dochází až okamžikem úhrady rezervačního poplatku, v případě, že poplatek je 0,-Kč, pak k rezervaci dochází 3. den po potvrzení přijetí rezervace. Pro vyloučení pochybností platí, že potvrzení o přijetí rezervace není akceptací rezervace, nýbrž administrativním potvrzením toho, že odběratel skrze prostředky elektronické komunikace uskutečnil rezervaci.

Copyrighted: David Lempart - Lukadašima reptiles

 1. Realizace kupní smlouvy
 1. K realizaci kupní smlouvy, tedy prodeji zvířete odběratelem dodavateli, a to oproti zaplacení kupní ceny, dojde na místě a v čase sjednaném v rámci rezervace zvířete. K realizaci kupní smlouvy samotné může dojít buď v místě podnikání dodavatele, v místě vybrané výstavy/burzy - teraristiky, popřípadě dle dohody na jiném vhodném místě.
 2. Odběratel je povinen při převzetí zvířete toto zkontrolovat, ověřit si jeho stav, apod., a vady přímo případně vytknout dodavateli do dokladu o převzetí zvířete. Dodavatel neodpovídá za jakékoliv zjevné vady zvířete, pokud tyto nebyly vytknuty bezprostředně při jeho převzetí.
 3. Kupní cenu je povinen odběratel uhradit bezprostředně při převzetí zvířete.
 4. Dodavatel ve vztahu k pohlaví zvířete uvádí, že samčí pohlaví je možné určit s jistotou, avšak v případě určení samičího pohlaví se toto určuje s jistotou cca 95%. V případě, že tedy skrze prohlášení dodavatele o samičím pohlaví zvířete, bude zvíře nakonec samcem, pak má odběratel možnost odstoupit od kupní smlouvy (pokud je zvíře zdravé a v perfektní kondici) ve lhůtě 30 dnů od jeho převzetí.
 5. Dodavatel dále odběrateli neodpovídá za vady mající povahu v přirozeném vývoji zvířete, dále za vady a onemocnění vzniklá v důsledku nerespektování pokynů zvěrolékaře, návodu k chovu, a dále obecně předpokládané péči o vybrané zvíře, kterou by mu zajistil běžný uvážlivý chovatel. Smluvní strany se v případě reklamace zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou součinnost k řádnému zjištění původu vady, a to včetně odběratelem zajištěného veterinárního vyšetření.

 

 1. Zrušení rezervace a ukončení smlouvy
 1. Odběratel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné (dále uvedený výčet je pouze příkladný) odstoupit od rezervační smlouvy, a to v době od jejího uzavření (čl. II. bod 4. podmínek), a to z důvodu skutečnosti, že daná rezervační smlouva je plněna již faktickým uzavřením, tedy splněním závazku dodavatele zvíře nenabízet třetím osobám.
 2. Odběratel je oprávněn od rezervace odstoupit kdykoliv, a to do doby uzavření rezervace (čl. II. bod 4. podmínek).
 3. Dodavatel je oprávněn od rezervační smlouvy odstoupit v případě, že zvíře uhyne, popřípadě nebude v takové kondici, aby mohl dodavatel garantovat jeho stav. V takovém případě je dodavatel povinen nabídnout odběrateli buď posunutí termínu uzavření kupní smlouvy, případně jiné zvíře.
 4. Dodavatel je oprávněn nerealizovat kupní smlouvu v případě, že odběratel nesplňuje předpoklady pro řádný chov zvířete. Odběratel je oprávněn kupní smlouvu nerealizovat v případě, že zvíře není ve stavu garantovaném v rámci rezervace. V případě, že nedojde k realizaci kupní smlouvy z důvodu uvedených v tomto bodě podmínek, popřípadě pro odstoupení dodavatele od rezervační smlouvy, pak se rezervační poplatek vrací odběrateli. Pokud nedojde k realizaci kupní smlouvy z jiných důvodů, tak rezervační poplatek zůstává dodavateli.

Copyrighted: David Lempart - Lukadašima reptiles

 1. Ostatní ujednání
 1. Ochrana osobních údajů odběratele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Odběratel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Odběratel souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace kupní smlouvy, jakožto i uzavření rezervační smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 2. Jednotlivá ustanovení smlouvy a těchto podmínek jsou navzájem nezávislá. Pokud některé ustanovení smlouvy nebo těchto podmínek bude shledáno nepřípustným, neplatným nebo nevymahatelným dle rozhodného práva, neovlivní takové ustanovení platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy ani těchto podmínek. Smluvní strany se tímto zavazují, že veškerá nepřípustná, neplatná a nevymahatelná ustanovení smlouvy a těchto podmínek nahradí ustanoveními a podmínkami přípustnými, platnými a vymahatelnými, jejichž smysl a účel bude co nejbližší původním nepřípustným, neplatným či neprosaditelným ustanovením.
 3. Jakýkoliv smluvní vztah vzniklý mezi dodavatelem a odběratelem se řídí českým právem, pokud je takováto volba práva možná dle relevantního právního řádu. V případě sporu vzniklého v souvislosti se smluvním vztahem mezi dodavatelem a odběratelem, tento bude řešen českým soudem, a to dle místa podnikání dodavatele, pokud takováto volba je možná dle relevantního právního řádu. Za relevantní právní řád se považuje zejména právní řád místa sporu tak také právní řád předpokládaného místa výkonu rozhodnutí.

 

Info k popisům Rezervací:

Rezervováno: tj zvířátko je zamluveno 24hodin případně při čekání na rezervační poplatek

Rezervováno/Zaplaceno: zvířátko má zaplacen rezervační poplatek

Prodáno: zvířátko již má svého nového majitele

 

aktualizováno: 13.05.2023 17:34:17